egyszerűen és gyorsan
Válaszd ki a terméket.
Add meg a kért adatokat.
Küld el a rendelést.
Adatvédelmi tájékoztató
Az adatkezelésben érintettek

Mindenki, aki az abc24.hu oldalon keresztül ügyfélként beregisztrál, és a szolgáltatás megrendelésévelelolvassa, és elfogadja az ÁSZF-ben leírtakat. Minden előfizetői jogviszonyban lévő természetesszemély, jogi személy, illetve jogi személynek nem minősülő egyéb szervezet.

Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak

1. Érintett:

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve -azonosítható természetes személy;

2. Személyes Adat:

Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egyvagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzőismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. Hozzájárulás:

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul,és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagyegyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

4. Tiltakozás:

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelésmegszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

5. Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagyamely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy azadatfeldolgozóval végrehajtatja;

6. Adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletekösszessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagyösszekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásánakmegakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosításáraalkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

7. Adattovábbítás:

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

8. Nyilvánosságra Hozatal:

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. Adattörlés:

Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

10. Adatmegjelölés:

Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

11. Adatzárolás:

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történőkorlátozása céljából;

12. Adatmegsemmisítés:

Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

13. Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletekvégrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogya technikai feladatot az adaton végzik;

14. Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagyamely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatokfeldolgozását végzi;

15. Adatállomány:

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

16. Harmadik Személy:

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akivagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

17. EGT-Állam:

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes másállam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint azEurópai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetköziszerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államállampolgárával azonos jogállást élvez;

18. Harmadik Ország:

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

19. Adatvédelmi Incidens:

Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés,megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlenmegsemmisülés és sérülés.

Kezelt adatok köre, és az adatkezelés célja

Az adatkezelő weboldalának használata miatti regisztrációhoz kapcsolódó adatok:

Érintett teljes neve
Érintett címe/számlázási címeA megrendelés teljesítésének érdekében kötelezőmegadni

Érintett e-mail címe
A megrendelés utáni értesítők, a szolgáltatássalkapcsolatosan értesítők a megadott e-mail címrekerülnek kiküldésre

Érintett telefonszáma
Szükség esetén kapcsolatfelvétel céljából

Érintett IP címe, megrendelés időpontja
A későbbi adatkezelés jogszerűségénekbizonyítása miatt

Számlázás érdekében kért adatok:

Érintett személy számlázási neve, címe
A szolgáltatás/megrendelés számla/számlákkiállításának érdekében kért adatok.

Tárhely megrendelés esetén a folyamatos szolgáltatás érdekében kért adatok:

Érintett személy teljes neve
Érintett személy lakcíme/posta címe
Érintett személy e-mail címe
Érintett személy telefonszáma
Tárhely megrendelés, folyamatos fenntartásteljesítése miatt szükséges az adatok megadása

Domain regisztráció, és annak fenntartása érdekében kért adatok:

Érintett által választott domain név/nevek
A megrendelés teljesítéséhez szükséges megadni

Érintett teljes neve
A megrendelés teljesítésének érdekében kötelezőmegadni

Érintett személy igazolványszáma
Csak a .hu domain regisztrálása eseténszükséges megadni, a többi domain névvégződésekhez nem.

Érintett személy lakcíme/posta címe
A domain regisztrálásához szükséges megadni.Érintett személy e-mail címe, telefonszáma Szükség esetén közvetlenül a domaintulajdonossal a megadott e-mail címen,telefonszámon keresztül vesszük fel akapcsolatot pl. .hu domain regisztrációmegtámadása miatt.

Érintett személy által kijelölt kapcsolattartóteljes neve
Érintett személy által kijelölt kapcsolattartólakcíme/posta címe
Érintett személy által kijelölt kapcsolattartó emailcíme
Érintett személy által kijelölt kapcsolattartótelefonszáma
Az elérhetőség megadása szükséges a domainberegisztrálása, fenntartása érdekében.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre az Érintett által megrendelt szolgáltatás teljesítése érdekében tett adatokmegadása, és az Érintett hozzájárulása (a megrendeléssel az Érintett hozzájárul az adatokkezeléséhez), valamint az ÁSZF elfogadását követően kerül sor.

Továbbá az adatkezelés jogalapja:

- az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történővédelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) – jelen tájékoztatás annak13. cikke alapján történik

- az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény (Infotörvény)

- a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint azinformációs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker törvény”).

Az adatok forrása

Az Érintett és az adatkezelő között a www.abc24.hu oldalon történt szolgáltatás megrendelésleadásakor, valamint az ÁSZF, és az adatvédelmi tájékoztató elfogadásakor létrejött megállapodás.

Az adatkezelés időtartama

A megadott személy adatokat mindaddig tároljuk, amíg arra a szolgáltatás folyamatosfenntartásához szükség van, és amíg az Érintett és adatkezelő között az ügyfélkapcsolat fennáll.A számla kiállításával kapcsolatos adatait a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében, aszámvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján az utolsó számla kiállítási évét követő 8. év végéigtároljuk.A személy adatoknak nem minősülő egyéb adatokat (amelyeket a szolgáltatás igénybevétele soránadott meg) a szolgáltatás teljesítését követően 5 évig tároljuk, a szolgáltatás későbbi igazolásánakérdekében.Az adatkezelő szerverén lévő log fájlokat 1 hónapig tároljuk.

Az adatok feldolgozása

Az adatok feldolgozása az alábbi adatfeldolgozókhoz/partnerekhez kerül továbbításra, kizárólagdomain bejegyzésére/delegálására, hivatalos könyvelésre, számla kiállításra, illetve külföldi tárhelyszolgáltatásra:

Domainek delegálásáért, fenntartásáért felelős szervezetek:

- ISZT Nonprofit Kft. (.hu domainek) - 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., Adószám:20763091-2-41, EU adószám: HU20763091, www.iszt.hu

- nic.at GmbH (.at domainek) – Austria, 5020 Salzburg, Jakob-Haringer-Strasse 8/V., EUadószám: ATU45305101, www.nic.at

- NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN INFORMATICS -ICI BUCHAREST (.ro domainek) - Bvd. Mareșal Alexandru Averescu, Nr. 8-10, Sector 1,Code 011455, Bucharest, Romania, www.rotld.ro

- Big Host s.r.o. (.sk domainek) - Jazmínová 8., 945 04 Komárno-Nová Stráž, Adószám:2023417726, EU adószám: SK2023417726

- P.D.R. SOLUTIONS (U.S.) LLC (.com, .net, .org, .biz stb. domainek) - United States,Burlington 01803, Massachusetts, 10 Corporate Drive, www.publicdomainregistry.com

- EURid vzw/asbl (.eu domainek) – Belgium, B-1831 Diegem, Woluwelaan 150., Adószám:BE 0864 240 405, www.eurid.eu

- iRRP.Net (.com, .net, .org, .biz stb. domainek) - 55 New Montgomery St. Ste 622, SanFrancisco CA US 94105-3432, www.irrp.net

- Nominet (.uk domainek) - Minerva House, Edmund Halley Road, Oxford Science Park,Oxford OX4 4DQ, EU adószám: GB 172 8499 66, www.nominet.uk

Tárhely szolgáltatáshoz szükséges szerverek az alábbi feldolgozókhoz kerültek elhelyezésre (aszerverekhez és az azon lévő adatokhoz az adatfeldolgozóknak nincs hozzáférése, a szerverekrenincs bejelentkezési jogosultsága):

- ATW Internet Kft. - Székhely: 1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1., Adószám:13471868-2-41, EU adószám: HU13471868, www.atw.hu , Szerverterem címe: 1132Budapest, Victor Hugo u. 11-15.

- Magyar Telekom Nyrt. - Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., Adószám: 10773381-2-44, EU adószám: HU10773381, www.t-systems.hu, Szerverterem címe: 2040 Budaörs,Ipartelep u. 13-15

- Invitech Megoldások Zrt. - Székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4., Adószám: 25568509-2-44, EU adószám: HU25568509, Szerverterem címe: 1108 Budapest, Kozma utca 2.

- Hetzner Online GmbH – Külföldi tárhely szolgáltatásért felelős szervezet – Székhely:Germany, Industriestr. 25. 91710 Gunzenhausen, Deutschland, EU adószám: DE812871812, www.hetzner.co m, Szerverterem címe: Németország, 08223 Falkenstein, Am DatacenterPark 1

Postai szolgáltatásokkal kapcsolatos partner cég (Az Érintett címe, és a csekkes befizetésekkormegadott adatok kerülnek feldolgozásra):

- Magyar Posta Zrt. - 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., Adószám: 10901232-2-44,www.posta.huAdatbiztonság

Az adatkezelő az elektronikus információs rendszerben tárolt adatokat a legnagyobbkörültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeniazokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellenműszaki és szervezési intézkedésekkel.Az adatkezelő rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információsrendszerben való kezeléséhez. Adatfeldolgozóink az adatkezelőhöz hasonlóan gondoskodnak azadatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják. A kezelt adatok az arrafeljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatokváltozatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat vezettünk be annakérdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását,megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. A tőlünk telhető legnagyobb mértékbengondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás valamint technikai ésbiztonsági intézkedések révén biztosítsuk az adatkezelő által kezelt személyes adatok védelmét. Aszemélyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállalómunkatársaink illetve az arra feljogosított adatfeldolgozók férhetnek hozzá. A szervereinken lévőfájlokról, adatokról, beállításokról rendszeres időközönként biztonsági mentést készítünk. Azonbanaz adatok teljes biztonságát nem tudjuk szavatolni, pl. elavult weboldal miatti hacker támadássalfeltört adatok esetén, és ezáltal az esetleges adatvesztésből eredő károkért felelősséget nemvállalunk.

Cookie-k

Mint általában minden weboldal, így az adatkezelő oldala is cookie-kat használ. Ugyan lehetőségvan ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, de ebben az esetben lehet,hogy az adatkezelő weboldalának nem minden szolgáltatása lesz elérhető.A cookie-k (sütik) az adott honlap a számítógépen vagy mobilon illetve tableten kis szövegfájlokattárol el látogatáskor. Ennek segítségével lehet megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a felhasználónevet, hogy ne kelljen mindig újra beírni. Több hasonló kényelmi szolgáltatásműködésének feltétele, hogy engedélyezve legyen a cookie-k használata. A cookie-kat vagy acookie-k használatával gyűjtött adatokat harmadik fél számára az adatkezelő nem továbbítja,valamint nem használja azonosításra.

Az adatkezelő weboldala a cookie-k segítségével azalábbiakat tartja nyilván:

- a megjelenítési beállításokat, pl.: a betűméret beállításokat

- a böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábbanmegtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatásdátuma és időpontja

- válaszolt-e már valamely aktuális elégedettség-felmérő kérdőívre

- beleegyezett-e vagy sem abba, hogy az adatkezelő weboldal cookie-kat használjon

- a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit, ami lehetővé teszi az adatkezelőweboldalának és szolgáltatásainak fejlesztését

Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból kerülnek rögzítésre.

Az adatkezelő weboldala a következő cookie-t használhatja:

- átmeneti (session) cookie: ezek az ideiglenes adatok a böngészés végéig kerülnek csaktárolásra a cookie file-ban. Ezek elengedhetetlenek az adatkezelő weboldalával kapcsolatosegyes funkciók megfelelő működéséhez.

- állandó (persistent) cookie: Ezek az adatok hosszabb ideig vannak tárolva a böngészőcookie file-jában. Ennek időtartama a böngészőben alkalmazott beállítástól függ. Az állandócookie-k lehetővé teszik, hogy a következő látogatásakor a kiszolgáló felismerje az Érintettszámítógép „címkéje” alapján.

- harmadik féltől (Google Analytics) kapott cookie-k: _utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx:Ezek a cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók azadatkezelő weboldalát, ennek alapján lehetőség nyílik a weboldal haszálhatóság javítására.További információ itt található:

www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

Hírlevél

Az adatkezelő weboldalán történő megrendelésével, illetve a regisztrációkor bejelölt hírlevélküldéssel, ÁSZF elfogadásával, és az e-mail cím megadásával hozzájárul az Érintett ahhoz, hogy amegadott e-mail címre a szolgáltatással, új szolgáltatás bevezetésével, egyéb a szolgáltatássalkapcsolatos újításokról, karbantartásról, aktuális szabályzatról, és azok változásáról hírlevélformájában e-mailt küldhet. A feliratkozás önkéntes és bármikor visszavonható a hírlevélbenfeltüntetett link, vagy válasz e-mail segítségével. Az adatokat mindaddig kezeli az adatkezelő,ameddig azok törlését az Érintett nem kéri.

Adattovábbítás

Az adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos személyes adatait harmadik személyekrészére nem továbbítja, kivéve az adatfeldolgozók számára. Azonban bíróság, ügyészség, nyomozóhatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzetvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetvejogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése,átadása miatt. E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körénekmegjelölése mellett az adatkezelő rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításáhozelengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogaiAz Érintettek jogosultak személyes adataikról tájékoztatást, helyesbítést, törlést vagy zárolást kérni.

Tájékoztatáskérés

Az Érintettek tájékoztatást kérhetnek az Érintett által átadott és az adatkezelő által kezelt személyesadatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozónevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataiktovábbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet – az Érintettek adatai biztonsága érdekében írásban a fent szereplő adatkezelő személy elérhetőségeegyikén (emailben illetve faxon a megfelelő azonosító adatok megadásával) van lehetőség azadatkezelő részére megküldeni. Az adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 naponbelül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az Érintett által megadott címre.

Helyesbítés

Amennyiben az Érintett jelzi (a pontosított személyes adat egyidejű megadásával) az adatkezelőfelé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy az adatkezelő egyéb útontudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot azadatkezelő helyesbíti. A helyesbítésről illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításárólaz adatkezelő értesíti az Érintettet.

Törlés („elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult kérni az Érintett által megadott személyes adatainak törlését, az adatkezelőpedig köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, haaz alábbi indokok valamelyike fennáll:

Nincs szükség már a személyes adatokra abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagymás módon kezelték

- Az Érintett visszavonja az adatkelezés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésneknincs más jogalapja

- Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok azadatkezelésre

- A személyes adatok jogellenesen lettek kezelve

- Az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettségteljesítéséhez törölni kell az Érintett által megadott személyes adatokat.

A személyes adatok törlése nem alkalmazhatóak, amennyiben az adatkezelés szükséges:

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából

- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszerinti kötelezettség teljesítése, valamint közérdekből vagy az adatkezelőre ruházottközhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, és védelméhez.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, ígykülönösen az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.Az adatkezelő az érintettek adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak éskizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározottesetekben teljesít.

Adathordozhatósághoz való jog

Jogosult az Érintett a rá vonatkozó, általa az adatkelező rendelkezésére bocsátott személyes adataittagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, továbbá jogosult ezeket akapott adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítására anélkül, hogy ezt akadályozná az azadatkezelő, amelynek a rendelkezésére bocsátotta személyes adatait.

Jogorvoslat

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem értekérdéseivel, jogorvoslatért fordulhat az adatkezelőhöz a fent megadott elérhetőségeken. Továbbávizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynekelérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1)391 1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu. Valamint fordulhat közvetlenül az illetékestörvényszékhez: Fővárosi Törvényszék, Postacím: 1363 Pf. 16, vagy a 1055 Budapest, Markó u.27., de fordulhat a lakóhelye szerinti törvényszékhez is.